Tembang Macapat


24 Agustus 2018 2317

Apa teges lan guna Tembang Macapat? Tembung "tembang" kalebu leksikon basa Jawa ngoko, basa kramane "sekar" lan "sekar" uga nduweni teges "kembang", gumantung gegayutaning ukara.Tuladha: Kula nembe...

Continue reading

Cerkak


24 Agustus 2018 1640

Apa tegese Cerkak? Kasusastran Jawa sing ana ing masarakat wujude ana telu, yaiku gancaran, geguritan, lan drama/sandiwara. Gancaran minangka salah sawijining bentuk sastra kang wujude bebas yaiku...

Continue reading